Giảng sư

Thống kê

Khách online:
Lượt truy cập:
CHÙA PHƯỚC NGHIÊM - LEIPZIG

Chùa Phước Nghiêm - Leipzig

Kamenzer Strasse 1 - 04347 Leipzig

Điện thoại:  (0)341 - 23493557

Handy :  0176 57999216

Fax:           0049 (0)341 - 5806748

Trụ trì: Tỳ Kheo Ni Thích nữ Thanh Hồng

Email: phuocnghiemtu@gmail.com

Tài khoản ngân hàng:

Người nhận: Viet.Budd.Gemeinde in Leipzig.e.V

Konto Nr: 129 73 73 - Blz: 860 700 24

Deutsche Bank Leipzig

IBAN : DE 26 860 700 240 1297373 00

BIC (SWIFT) : DEUT DE DBLEG

Hướng dẫn đường đi

Kính chúc quý khách vô lượng phước lành

www.phuocnghiemleipzig.de

Natura Vitalis von Sanamart